Nhà làm phim tài liệu: ĐCSTQ sử dụng thông tin sai lệch để thúc đẩy lạm dụng nhân quyền