Nhà ngoại giao Nga: Đánh giá tình báo Hoa Kỳ không chính xác do sai lầm trong quá khứ