Nhà ngoại giao Trung Quốc giơ ngón giữa lên-biến ngoại giao chiến lang thành ngoại giao lưu manh