Nhà quản lý quỹ phòng hộ cảnh báo về việc Bắc Kinh ‘cướp’ của các cổ đông của Tencent