Nhà quan sát: Cánh tả sẽ khai thác khủng hoảng kinh tế để thúc đẩy nghị trình cấp tiến