Nhà sử học Victor Davis Hanson: Phong trào ‘thức tỉnh’ của Hoa Kỳ phản chiếu cuộc Cách mạng Văn hóa Trung Quốc