Nhà thiết kế hàng đầu của ĐCSTQ qua đời; các nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng lần lượt ra đi