Nhà văn: Bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’ cho chúng ta biết ‘Những gì chúng ta làm hiện nay đều có báo ứng’