Nhà xã hội chủ nghĩa trẻ tuổi được chọn làm Tổng thống Chile