Nhà yêu nước Nathan Hale: ‘Tôi tiếc rằng tôi chỉ có một cuộc đời để phụng sự cho Tổ quốc’