Nhạc Phi dạy con tận trung báo quốc, chối từ vinh hoa