Nhân sinh cảm ngộ: Người không thiện chí, dũng cảm cũng vô ích