Thiên cổ anh hùng Trương Tam Phong (P.1): Chân nhân đến thế gian