Nhiếp đạo sĩ Nam Đường có tiên duyên, nhiều năm tu hành cuối cùng thành Chân nhân