Nhìn lại năm 2021, Phần 2: Tầm quan trọng của câu hỏi: Tại sao chúng ta tồn tại?