Nhóm bầu cử có liên hệ với ông Soros và ông Zuckerberg gặp nhau tại cuộc họp kín ở Hoa Thịnh Đốn