Nhóm về quyền hợp pháp kiện các bệnh viện vì từ chối cấy ghép cho bệnh nhân chưa chích ngừa