Những điểm đáng lưu ý trong cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu năm 2024

Các nhà thăm dò dự đoán rằng các nhóm và đảng phái cánh hữu sẽ giành được ghế trong Nghị viện Âu Châu trong khi các nhóm chủ trương ôn hoà và trung tả sẽ mất ghế.