Những gì Trung Quốc học được từ vụ 11/09 có thể dễ dàng áp dụng trong xung đột quân sự