Những khó khăn chồng chất khi anh em nhà Wright tạo ra chiếc máy bay đầu tiên