Những lời khuyên khi kết thúc một năm học tại gia

Bền bỉ trong suốt năm học và về đích thật mạnh mẽ