Những nghệ sĩ theo chủ nghĩa hiện thực có phải là những kẻ nổi loạn thực sự?