Những người cấp tiến kêu gọi TT Biden khôi phục nguồn tài trợ cho cơ quan Liên Hiệp Quốc có nhân viên bị buộc tội tham gia các cuộc tấn công của Hamas