Những người có đức tin nói rằng họ tìm thấy lời giải trong bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’