Niềm tin và gia đình là ‘những giá trị mà chúng ta dùng để xây dựng cuộc sống và đất nước’