Nỗ lực của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nhằm cắt giảm ngân sách của thức tỉnh — chứ không phải của cảnh sát