Nỗi sợ Trung Quốc kìm chặt một thành viên Đảng Cộng Hòa