Đối với Đảng Dân Chủ, thuật ngữ ‘Đảng Cộng Hòa MAGA’ được tạo ra với mục đích làm tê liệt đối thủ