Nông dân đang trả gấp ba cho phân bón: Chúng tôi không phải là những người làm tăng giá thực phẩm