Nông dân Scotland: ‘Mùa màng thất thu’ vì lệnh cấm lấy nước