Không có nông dân, không có lương thực, thì không có cuộc sống