Nuôi dưỡng trẻ em trở thành những người có suy nghĩ độc lập và dám theo đuổi lẽ phải