Ông DeSantis kiên quyết hơn về vấn đề chích ngừa, cho biết Florida sẽ không ‘chích vaccine’ cho trẻ nhỏ