California trì hoãn lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19 để đi học