Ông DeSantis và bà Haley ký cam kết trung thành của RNC để đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận sơ bộ của Đảng Cộng Hòa