Ông Elon Musk bàn về chính sách truyền thông xã hội trong khi đang nỗ lực mua lại Twitter