Ông George Soros, các nhà tài trợ cấp tiến lớn tài trợ cho các cuộc tranh cử vào Quốc hội của Đảng Dân Chủ

Hội nghị Hành động Chính trị Khối đa số Hạ viện thông báo sẽ trả 186 triệu USD để giúp Đảng Dân Chủ giành Hạ viện từ tay Đảng Cộng Hòa.