Ông George Soros và Trung Quốc: Sự khác biệt mà một thập niên tạo nên