Ông George Soros vạch ra những nguy cơ do sự độc tài của ĐCSTQ đặt ra vào năm 2022