Kế hoạch của Đảng Cộng Hòa trao quyền cho chủ tịch lâm thời được làm sáng tỏ