Ông Kevin McCarthy dự định loại bà Ilhan Omar khỏi Ủy ban Hạ viện vì bình luận ‘bài Do Thái’