Đảng Cộng Hòa giành được Hạ viện — tiếp theo sẽ là gì?