Ông McCarthy: ‘Về nguyên tắc’, Tòa Bạch Ốc và các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã đạt được thỏa thuận về mức trần nợ