Ông Murdoch cáo buộc Facebook, Google kiểm duyệt các tiếng nói theo khuynh hướng truyền thống