Điện thoại thông minh ‘Made in America’ được thiết kế để bảo vệ người dùng: Quá tốt để trở thành sự thật?