Ông Ramaswamy chỉ trích việc thúc đẩy loại bỏ ông Trump khỏi lá phiếu trên cơ sở Tu chính án thứ 14