Ông Trevor Loudon: WHO mong muốn kiểm soát và thao túng hành vi của mọi người trong đại dịch tiếp theo