Ông Trump hứa sẽ đánh bại Thuyết Sắc tộc Trọng yếu và Chủ nghĩa Marx