Ông Trump sẽ tham gia buổi gặp gỡ cử tri cạnh tranh trực tiếp với cuộc tranh biện của Đảng Cộng Hòa

Trong cùng một đêm ở Des Moines, hai trong ba người thách đấu của ông sẽ đối đầu với nhau và người còn lại sẽ tham gia vào một sự kiện khác.