OPEC nhận thấy nhu cầu đối với dầu yếu hơn trong quý 4 nhưng tăng lên trên mức trước đại dịch vào năm 2022